Naar hoofdinhoud

Sneller bouwen

De vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet groeit snel. Sneller dan de uitrol van nieuwe infrastructuur nu gaat. Komende jaren investeren netbeheerders aanzienlijk in het versterken van de elektriciteitsinfrastructuur, waaronder hoogspanningsstations, onderstations en verbindingen. Deze miljardeninvesteringen vormen de grootste verbouwing van Nederland, waarbij tot 2050 onder andere vijftigduizend nieuwe wijkstations gebouwd en honderdduizend kilometer ondergrondse kabels aangelegd worden. De komende jaren gaan veel straten in dorpen en steden open om de laagspanningsnetten te verzwaren. En er is ruimte nodig voor grote nieuwe hoogspanningsstations en nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Het bovengrondse hoogspanningsnet breidt ook uit om de toenemende elektriciteitsvraag aan te kunnen.

Bouwen in Nederland vereist een lange adem: het realiseren van stations kent lange doorlooptijden, soms zelfs tot tien jaar of meer terwijl de bouw veel minder tijd kost. Om de uitrol te versnellen werken aannemers, technici, netbeheerders en overheden samen in de actielijn sneller bouwen. De actielijn is onderdeel van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) en richt zicht op zowel beleidsvoorbereidende als uitvoeringsacties om de bouw van duurzame energie-infrastructuur te versnellen. Dit is essentieel om de toenemende vraag naar elektriciteit op te vangen en maatschappelijke doelen te waarborgen.

Acties sneller bouwen zijn onder te verdelen in:
  • Beleidsacties gericht op het verkorten van doorlooptijden, die helpen bij het voorkomen van vertragingen of wegnemen van barrières.
  • Uitvoeringsacties gericht op versnelling van de bouw van elektriciteitsinfrastructuur.

Deze acties richten zich op alle spanningsniveaus en daarmee alle schaalniveaus: van de kleinste laagspanningskasten en ondergrondse kabels tot de grootste transformatiestations en hoogspanningstracés.

In totaal wordt gewerkt aan circa 50 verschillende acties. Deze zijn onderverdeeld in vier categorieën:
  • Buurt- en gebiedsaanpak (laag- en middenspanning): acties die de buurtgerichte verzwaring van laagspanningsnetten helpt versnellen of vertragingen helpt voorkomen. Deze acties zijn afkomstig uit laagspanning actieagenda.
  • Project versnelling: acties gericht op individuele projecten op midden- of hoogpanningsniveau om vertraging te helpen voorkomen of projecten te helpen versnellen.
  • Samenwerking versterken: acties gericht op verbeteren samenwerking tussen overheden, netbeheerders en/of uitvoerders.
  • Instrumentarium op orde: acties gericht op aanpassingen in wet- of regelgeving.
Resultaten Sneller bouwen

Op dit platform laten we zien welke voortgang we boeken met het actieprogramma door kennis en informatie over onze acties en resultaten te delen. Informatie over netcongestie voor gemeenten en provincies, ondernemers en huishoudens wordt niet op dit platform aangeboden. Is dat waar u naar op zoek bent? Klik dan op een van onderstaande buttons.